een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

Voorwaarden plaatsen activiteit

De inzender is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden tekst en afbeelding (publicaties).

Auteursrecht

Publicaties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de auteursrechten van derden.

Controleer bij de fotograaf of illustrator of je de afbeelding mag gebruiken. Vermeld de naam van de maker. Een maker behoudt te allen tijde het auteursrecht op de afbeelding, ook al heb je de afbeelding op Google gevonden, is de afbeelding al enkele jaren oud of is het een vakantiekiekje van iemand. Maak dus liever zelf een plaatje. De redactie is niet aansprakelijk voor boetes die voortvloeien uit het zonder toestemming en naamsvermelding gebruikmaken van afbeeldingen van een ander. Meer informatie over auteursrecht vind je op deze site

De inzender vrijwaart Wijkredactie Sint Marten Sonsbeek zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Wijkredactie Sint Marten Sonsbeek geleden of te lijden schade.

Wijkredactie Sint Marten Sonsbeek behoudt zich het recht voor de inhoud en vorm van publicaties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat de inzender recht heeft op enige (schade)vergoeding of terugbetaling.