een vergrootglas als icoon voor de zoekknop

Bewonersoverleg

Het bewonersoverleg is een overleg van bewoners met beroepskrachten die werkzaam zijn voor of in de wijk. De leden van het bewonersoverleg komen zeven keer per jaar bij elkaar in buurtcentrum de Nieuwe Hommel. Deze openbare vergaderingen zijn toegankelijk voor alle wijkbewoners.

Wijkbewoners

De bewoners in het wijkoverleg wonen in de wijk. Het Bewonersoverleg (BO) bestaat uit minimaal zes en maximaal twaalf leden. Het lidmaatschap is onbezoldigd. De leden dienen het algemeen belang van de wijk. De huidige leden van het BO zijn: voorzitter Caroline Pronk (Sonsbeek-Z),  penningmeester Jomar Post (Sonsbeek- Z) en secretaris Joost Merkens (Sint Marten) vormen het dagelijks bestuur.  De algemene leden zijn Hans Anton Derksen (Sonsbeek-Z), Maria Mazarkis (Sonsbeek) en Marjet Zeegers (St Marten).

Wat doet het Bewonersoverleg?

Het BO brengt aan het college en andere betrokken organisaties gevraagd en ongevraagd advies uit over de wijk. Denk aan de openbare ruimte, sociale voorzieningen en activiteiten in de wijk en zaken die van economisch belang zijn voor de wijk. Het BO komt zeven keer per jaar bij elkaar in de Nieuwe Hommel en bespreekt dan de ontwikkelingen in de wijk en consulteert daarover bewoners en deskundigen die in de wijk werken. Daarnaast initieert en stimuleert het BO initiatieven die goed zijn voor de wijk en haar bewoners. Verder signaleren en agenderen de leden kwesties die in de wijk aan de orde zijn. Ook ondersteunt het BO burgerparticipatie. Het BO heeft een wijkbudget beschikbaar. Over de besteding hiervan brengen de leden zwaarwegend advies uit. Het wijkbudget is bedoeld voor initiatieven die de wijk ten goede komen, waaronder het bevorderen van communicatie en leefbaarheid in de wijk. Daarbij ondersteunt het BO de gemeente met de organisatie van het tweejaarlijks Wijkgesprek en is het BO actief betrokken bij de voortgang van het Wijkactieplan.

Wat het doel, de taak, de samenstelling, de werkwijze en het budget van het Bewonersoverleg is, kun je lezen in het reglement.

Aanvraag uit het wijkbudget

De wijk beschikt over een wijkbudget. Heb je een initiatief dat de wijk ten goede komt en beschik je daarvoor niet over voldoende financiële middelen? Dan kun je een aanvraag doen. Lees meer erover in de richtlijnen.

Voor het BO hierover kan beslissen, stuur je naast het aanvraagformulier, een begroting activiteit/project naar het BO. Als alle informatie er is, kunnen de leden van het BO tijdens een openbare vergadering over jouw plan stemmen. Mogelijk nodigt het BO je eerst uit om je plan verder toe te lichten. Is jouw aanvraag gehonoreerd, dan kun je jouw kosten achteraf declareren middels het declaratieformulier.

Contact

Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar secretaris@sintmartensonsbeek.nl

Bewonersoverleg 2024

De (openbare) bewonersvergaderingen van Sint Marten & Sonsbeek zijn op onderstaande dinsdagavonden van 19.30-21.30 uur in wijkcentrum de Nieuwe Hommel:

1. 30 januari
2. 19 maart
3. 14 mei
4. 2 juli
5. 3 september
6. 26 november

(data kunnen nog wijzigen)

Hier vind je de notulen.